Wat we doen

Wat gaan we doen?

Ons doel is om binnen het CDA een positieve beweging op gang te brengen, gericht op (partij-) politieke vernieuwing op drie fronten.

Inhoudelijke standpuntbepaling

Het begint bij de inhoud; het visiedocument “Zij aan Zij” (2019) en het Program van Uitgangspunten (1993) vormen het vertrekpunt voor onze standpuntbepaling en niet marketinggestuurde kiezersonderzoeken en kortzichtige opiniepeilingen. Samen willen we de politieke standpuntbepaling verder brengen.

Open democratisch proces

Midvoor staat voor open debat, iedereen mag meedoen, one (wo)man, one vote, meervoudige voordrachten en de stem van leden wordt serieus genomen. We houden elkaar scherp en komen met suggesties om het open gesprek binnen de partij te faciliteren en te stimuleren. Op die manier kan de partijdemocratie nog beter tot haar recht komen. Het is van grote waarde dat we van mening mogen verschillen als we vervolgens na een goed verlopen democratisch proces ook de gelederen weten te sluiten.

Werven en verbinden

We willen het wervend karakter van het CDA als brede volkspartij van het midden versterken door pluriformiteit, diversiteit en eenheid in verscheidenheid. Samen verkondigen we een heldere, eenduidige en authentiek christendemocratische boodschap in gewonemensentaal. We organiseren laagdrempelige activiteiten met als doel:

  1. bruggen te slaan in de veelzijdige, lokale gemeenschap. We groeien weer tot in de haarvaten van onze samenleving, organiseren activiteiten waar ook mensen die nog geen lid zijn van het CDA bij betrokken worden
  2. zorgen dat we in ledenaantal weer groeien; nieuwe leden aantrekken en vertrokken leden terughalen doordat we een partij zijn waar mensen zich mee verbonden voelen en graag bij willen horen
  3. gezelligheid en onderlinge verbondenheid bevorderen binnen het CDA. We functioneren als een netwerk waarbij het tof is dat je erbij bent en je gerust iemand meeneemt.

Dialoog en advies

Met debat, dialoog, inhoudelijke bijdragen en meedenken bij verkiezingsprogramma’s werken we aan onze partij. We organiseren bijeenkomsten, nodigen interessante sprekers uit en gaan met hen in gesprek, schrijven resoluties, dienen amendementen in en organiseren debatten. We maken daarbij ook gebruik van digitale middelen om ontmoeting, kennisuitwisseling en debat via internet mogelijk te maken.

We denken mee en helpen CDA-vertegenwoordigers in gemeenteraden, Provinciale Staten, Waterschappen, Tweede- en Eerste Kamer en Europees Parlement met het vertalen van idealen in praktische politiek.