Opinie: CDA moet opkomen voor kansarmen

Het CDA moet weer opkomen voor de ‘kleine luyden’
Het CDA moet radicaal terugkeren naar zijn wortels en bij de komende verkiezingen inzetten op bestaanszekerheid. Dat betogen Ad Koppejan en Bart van Horck, initiatiefnemers van CDA Midvoor,  vandaag in een opinie artikel in de Trouw.

Op woensdag avond 21 september diepen leden uit het netwerk CDA Midvoor dit onderwerp verder uit.
CDA leden kunnen zich hier aanmelden voor deze online meeting.

Leden uit het netwerk ontvangen binnenkort een mail met meer informatie.

Nog geen lid van dit netwerk?
Aanmelden kan door invullen van  het aanmeldformulier 

Lees hier het  Opinie artikel in Trouw

Open brief vraagt aandacht voor asielcrisis

Met een open brief vragen betrokken en bezorgde CDA-ers uit het CDA Midvoor netwerk aandacht voor de huidige problemen met de asielcrisis. De indieners vragen zowel nationaal als internationaal om een andere opstelling van het CDA.  

De brief is hier  te downloaden.  

De komende periode willen wij kijken hoe wij ons kunnen verdiepen op inhoudelijke reacties. Uiteindelijk zullen er oplossingen nodig zijn die zowel uitvoerbaar zijn als passen bij onze kernwaarden.  

Op naar het partijcongres

11 september is het bijzonder partijcongres van het CDA. Er is veel te bespreken: de formatie, de teleurstellend verlopende Tweede Kamerverkiezingen, het afsplitsen van Pieter Omtzigt en de rapporten Spies en Van Zwol. Voor het CDA Midvoor, een netwerk van ruim 450 leden, staat één vraag centraal: hoe willen wij verder met elkaar en de partij. Uit de discussies onder de leden van CDA Midvoor kwamen drie duidelijke conclusies naar voren.

1. Herkenbare christendemocratische politiek
Het is overduidelijk dat een nieuwe generatie CDA’ers klaar staat met een herkenbaar christendemocratisch geluid. Onze politieke lijn moet gevoed worden door een inhoudelijke visie voor Nederland. Zoals een CDA-er het omschreef tijdens een Zoom meeting met ca. 80 CDA-Midvoors: “We mogen ons allemaal aangesproken voelen als de media ons een rechtse partij noemt, laten we ons daartegen blijven verzetten. We zijn sociaal, klimaatbewust, verantwoordelijk, gericht op een gezonde economie en perspectief voor iedereen, als partij zijn we zijn dus niet in het hokje van rechts of links te plaatsen.” Er liggen genoeg inhoudelijke voorstellen: het rapport Zij aan Zij, de New Deal, een Nieuw Sociaal Contract en recenter ook de landbouwvisie. Het gaat uiteindelijk om de vertaalslag van papier naar praktijk. Daarin dient een verbindende taal te klinken richting de samenleving, andere politieke partijen en in het bijzonder richting partijgenoten. De recente inzet rondom de Afghaanse evacués is een goed voorbeeld. Dit is het CDA dat veel leden willen zien. De manier waarop de PvdA en GroenLinks door VVD en CDA werden af geserveerd in de formatie, is dat niet. Wanneer de inhoud en de mens ons politiek handelen bepalen is links of rechts irrelevant.

2. Verzoening
Naast de inhoud gaat het veel CDA-ers ook om verbetering van de onderlinge verhoudingen. We zeggen als CDA’ers vaak dat ‘de mens pas tot uiting komt in relatie tot de ander’. Het tweede aspect van het antwoord heeft dan ook betrekking op verzoening, herstel van verhoudingen en hereniging met teleurgestelde Christendemocraten die zich niet meer thuis voelen binnen het CDA, te beginnen bij Pieter Omtzigt. Als zo’n betekenisvolle parlementariër zijn lidmaatschap beëindigd, is dat een reden om onszelf in de spiegel te kijken. Cruciaal is de vraag is hoe wij weer een veilig thuis kunnen zijn voor iedere christendemocraat. Het is tijd om op lokaal, provinciaal en landelijk niveau proactief met ex-CDA’ers gesprekken aan te gaan, gericht op herstel van verhouding en relaties zodat zij zich weer thuis zullen voelen binnen de partij.

3. Gezonde partijcultuur
Tot slot is een gezonde partijcultuur nodig. Waarden en normen vormen een belangrijk onderdeel van het christendemocratische gedachtegoed. Hoe we met elkaar omgaan, bepaalt wie we zijn. Geen CDA-er trekt dit in twijfel, maar toch zijn we de afgelopen maanden verrast met (ogenschijnlijke) integriteitsschendingen door CDA-politici en verwerpelijke, interne omgangsvormen. Juist in een partij die gestoeld is op fundamentele waarden kan en mag daar geen ruimte voor zijn. Waar dat helpt, moet een stevige landelijke Integriteits- en Royementscommissie fungeren met een volwaardige klokkenluidersregeling.

Cruciaal partijcongres
Met het historische congres van 2010 in het achterhoofd kijken veel mensen met interesse uit naar het bijzondere partijcongres. Met de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 in het vooruitzicht zien veel lokale CDA’ers het congres als een belangrijk kantelmoment. Op basis van bovenstaande antwoorden heeft CDA Midvoor drie resoluties ingediend. Het CDA Midvoor wil daarmee een duidelijk signaal afgeven; het roer moet om!

En hoe verleidelijk ook: wij moeten geen zondebok willen aanwijzen. Het creëert meer wonden dan dat het heelt. Het is van belang dat wij als partij eenheid weten te hervinden. Verzoening is een kernwaarde uit het christelijk geloof. Laten we als CDA’ers daar inspiratie uit putten.

Download hier de drie ingediende resoluties

CDA Midvoor: Geen bijltjesdag maar verzoeningsdag!

Afgelopen maandag kwamen ca. 85 leden uit het netwerk van CDA Midvoor bijeen om met elkaar in gesprek te gaan over drie opgestelde concept-resoluties voor behandeling op het bijzondere partijcongres van 11 september. Collectief stemde de aanwezigen in met de gedane voorstellen. De voorstellen kunnen ook op steun rekenen van 100 CDA-ers en de provinciale afdelingen van Zeeland en Zuid-Holland. Leden hadden tot vanochtend de tijd om resoluties in te dienen. Op vrijdag 10 september zullen de resoluties worden besproken, alvorens hierover kan worden gestemd op 11 september. De resoluties geven voor wat betreft het CDA Midvoor een antwoord op drie essentiële vraagstukken die binnen de partij voorliggen.

1. Gezonde partijcultuur
Allereerst is een gezonde partijcultuur nodig. Waarden en normen vormen een belangrijk onderdeel van het christendemocratische gedachtengoed. Geen CDA-er trekt dit in twijfel. Dit dient weer zichtbaar te worden hoe wij met elkaar omgaan binnen onze partij, in de besluiten die wij nemen, en hoe wij ons naar buiten toe opstellen. > Zie Resolutie partijcultuur

2. Herkenbare christendemocratische politiek
Ook zal het nodig zijn dat we een herkenbare christendemocratische politiek uitdragen. Die politiek moet gevoed worden door de inhoud. Aan inhoudelijke voorstellen die samen met de leden tot stand is gekomen geen gebrek. Er ligt genoeg: het rapport Zij aan zij, de New Deal, een Nieuw Sociaal contract en recenter ook de landbouwvisie. > Zie Resolutie christendemocratische politiek

3. Verzoening, herstel van verhoudingen en hereniging
Naast de inhoud gaat het veel CDA-ers ook om verbetering van de onderlinge verhoudingen. Het derde aspect van het antwoord heeft dan ook betrekking op verzoening, herstel van verhoudingen en hereniging met iedereen die het CDA de afgelopen 10 jaar verlaten heeft. Te beginnen bij Pieter Omtzigt. > Zie Resolutie verzoening, herstel van verhoudingen en hereniging

Met de ingediende resoluties wenst CDA Midvoor op een constructieve wijze een duidelijk signaal af te geven en vanuit de inhoud weer vooruit kijken.

Het is nu aan de leden om dit als antwoord te bekrachtigen op het partijcongres.

Zie hier een begeleidende video > Steun de resoluties van CDA-Midvoor op 10 en 11 september tijdens het Bijzonder CDA Partijcongres – YouTube

Later deze week zal een breder opinie artikel verschijnen.

 

Midvoor vraagt steun voor resoluties

Leden CDA Midvoor wensen dat er een duidelijke boodschap doorklinkt op het bijzondere CDA-partijcongres dat op 11 september a.s. zal worden georganiseerd. De leden van het snel groeiende netwerk ontvingen daarvoor gisterenavond drie concept-resoluties. Tot komend weekend krijgen leden de gelegenheid om persoonlijk te laten weten hoe zij tegen deze resoluties aankijken en of zij deze willen ondersteunen door hun naam er aan te verbinden.

De inhoudelijke boodschap van deze resoluties komt in de kern op het volgende neer:

Resolutie 1: een resolutie die zich uitspreekt over de partijcultuur en een oproep doet om de integriteitscommissie te versterken.

Resolutie 2: een oproep om niet kiezersonderzoeken, maar de inhoud voorop te stellen. We roepen op tot een concretisering van het Zij aan Zij rapport en moedigen de Kamerfractie op om meer initiatieven zoals de notitie van Derk Boswijk uit te werken.

Resolutie 3: een oproep om de komende tijd te werken aan een proces tot verzoening, herstel van verhoudingen en hereniging met iedereen die het CDA de afgelopen 10 jaar heeft verlaten, inclusief Pieter Omtzigt.

Maandagavond zullen de genoemde resoluties op een digitale bijeenkomst van het netwerk, gezamenlijk met de aanwezige leden uit het netwerk definitief worden vastgesteld. Dit om daarna te kunnen worden gepubliceerd en breed gedeeld binnen de partij. Op basis van de eerste reacties kan al worden geconstateerd dat de resoluties op ruime steun van binnenuit kunnen rekenen.

Ook actief werk maken van een constructieve, oplossingsgerichte en waardegedreven politiek?  Wordt dan als CDA-er lid van het netwerk rondom Midvoor. Ruim vierhonderd CDA-ers hebben zich inmiddels bij het netwerk aangesloten.

Aanmelden voor dit netwerk kan gemakkelijk via deze link.

Reactie CDA Midvoor op rapport Spies

Afgelopen zaterdag is het rapport Spies “Zij aan Zij – Werken aan herstel!” verschenen met daarin een evaluatie en analyse van de verkiezingsuitslag van de Tweede Kamerverkiezingen voor het CDA. De commissie heeft diverse aanbevelingen en mede naar aanleiding van het rapport Spies zijn alle bestuursleden van het landelijk bestuur afgetreden behalve interim-voorzitter Van Rij en adviseur Bijleveld.

Het groeiende netwerk rondom CDA Midvoor heeft in de afgelopen 24 uur gezamenlijk gewerkt aan een gemeenschappelijke verklaring. Voorzitter van CDA Midvoor Bart van Horck: “Dit rapport is een éérste stap, maar er is meer nodig. Het verbeteren van de partijcultuur verdient concretisering. De analyse van de verkiezingen hoort dieper te gaan: daar horen harde cijfers bij. De kans op aannames is nu te groot. Ook nu weer is de conclusie dat we aan rechts verloren hebben, terwijl de cijfers toch echt een ander beeld geven.

Hij wijst ook op het gebrek aan duidelijke uitspraken over dubbele petten: “Er hoort in het rapport klip en klaar te staan dat een hoofd fondswerving niet in een campagneteam kan zitten. Die klare wijn horen we te schenken.”

Ondanks alles is er volgens het Midvoor rede voor vertrouwen in de toekomst: “Inhoudelijk laat de partij nu hele goede dingen zien. Afgelopen week presenteerde Derk Boswijk een nieuwe landbouwvisie. Partijleider Wopke Hoekstra was in het formatiedebat zeer duidelijk over samenwerking met Geert Wilders en met Henri Bontenbal waait er een fris en inhoudelijk sterk CDA-geluid in het klimaatdebat. Het CDA hoort zich daarbij niet links of rechts te positioneren maar hoort thuis in het midden

In de verklaring van CDA Midvoor zijn o.a. de volgende punten opgenomen:

 1. Waardering en respect voor het feit dat bestuursleden hun verantwoordelijkheid nemen, door als collectief af te treden.
 2. Onderschrijving pleidooi voor een verbetering van de partijcultuur, dat vraagt om concrete uitwerking en handreiking Pieter Omtzigt.
 3. Inhoudelijk zien we positieve initiatieven. Dat stemt ons hoopvol. Meer concrete inhoudelijke initiatieven zoals de nieuwe CDA-landbouwvisie van de fractie met Derk Boswijk juichen wij toe.
 4. Ondersteuning erkenning van meerwaarde van zowel stad als regio voor elkaar, Zij aan Zij betekent een einde aan tegenstellingen.
 5. Herkenning rondom kandidaatstelling en daarmee tekort aan deskundigheid op bepaalde terreinen. Dit versterkt noodzaak netwerken en hun inbreng.
 6. Rapport is er niet in geslaagd een objectieve cijfermatige analyse van de uitslag te geven. De conclusie dat het CDA aan rechts heeft verloren wordt niet onderbouwd en lijkt ook niet juist.
 7. Gemis aan duidelijke uitspraak om elke schijn van beïnvloeding door schenkingen te vermijden, wij vinden het ongewenst dat een grote sponsor deel uitmaakt van het campagneteam.
 8. Nieuwe initiatieven vanuit de fractie zien wij als eerste positieve verandering. Maar er is meer nodig. Midvoor staat klaar om haar steentje bij te dragen.

De gezamenlijke verklaring is hier te downloaden.

Het rapport van de commissie Spies is hier te lezen.

CDA Midvoor is het netwerk binnen CDA voor een waardegedreven middenpolitiek dat zich constructief en kritisch inzet binnen de partij. Ons netwerk vertegenwoordigt bijna 400 leden binnen álle gelederingen van de partij. 

Gezamenlijke verklaring CDA Midvoor

CDA Midvoor heeft met grote ontzetting en diepe teleurstelling kennisgenomen van de gebeurtenissen van de afgelopen week; het uitgelekte memo van Pieter Omtzigt en het vertrek van Pieter uit het CDA. Het beeld dat hieruit naar voren komt staat haaks op de waarden waar het CDA voor dient te staan.

Deze zaken brengen enorm veel beweging op gang binnen onze partij.  De huidige crisis kent zijn oorsprong in 2010 en misschien al daarvoor. We zien in de afgelopen 10 jaar een opkomende polarisatie en secularisatie in de samenleving, ook soms binnen onze eigen partij. Politiek bedrijven vanuit het gezamenlijke fundament van onze christendemocratische uitgangspunten maakte soms plaats voor een rechtser geluid, waarin de bange burger uitgangspunt werd van het politiek handelen. Het resultaat is een CDA dat de politieke nederlaag van 2012 tot nog toe nog steeds niet te boven is gekomen.

Voor CDA Midvoor is hier in feite maar één antwoord op mogelijk: terugkeren naar een waardegedreven politiek vanuit het midden.

Elkaar binnen het CDA, ondanks de verschillen, weer vinden op het gemeenschappelijke fundament van onze christendemocratische uitgangspunten.
Dát is precies waar CDA Midvoor voor wil staan.

Leden verenigd binnen CDA Midvoor hebben gemeend, juist nu, hun stem te moeten laten horen.  Constructief, maar ook zelfverzekerd. De kracht van CDA Midvoor en het CDA zit hem in al die leden, afdelingen en CDA-politici die zich dag in en dag uit willen inzetten voor de christendemocratie.

Gezamenlijk met haar leden heeft CDA Midvoor daarom een verklaring opgesteld.

De gezamenlijke verklaring is hier te downloaden.

Webinar: De prijs van financiële solidariteit na corona

Hoe ziet de Nederlandse samenleving er uit na Corona?  Waarin kan en moet het CDA in een volgend kabinet het verschil gaan maken? Is dit niet het moment om naar achterliggende fiscale systemen te kijken? Welke vraagstukken moet vanuit christendemocratisch perspectief daarbij voldoende aandacht en prioriteit krijgen?

Na geslaagde webinars met Sammy Mahdi, Alex Krijger en Pieter Omtzigt organiseert CDA Midvoor een vierde online webinar met niemand minder dan Wopke Hoekstra.

Thema: ‘De prijs van financiële solidariteit na corona’
Wanneer:  woensdag 9 december van 20.00 – 21.00 uur.
Waar: online in Microsoft Teams

Leden Midvoor ontvangen voorafgaand het webinar een mail met een link naar het Webinar.
CDA-ers die nog geen lid zijn van CDA-Midvoor dien zich eerst aan te melden bij CDA-Midvoor.

Aanmeldformulier CDA Midvoor

Veel betrokkenheid bij ingediende amendementen leden Midvoor

De oproep om door leden, actief binnen CDA Midvoor, voorgestelde wijzigingen op het concept verkiezingsprogramma ‘Zorg voor Elkaar’ te steunen heeft mogen rekenen op een grote belangstelling onder CDA-leden. Het CDA heeft in de basis al een mooi verkiezingsprogramma. Samen met Midvoor leden is gekeken waar dit nog beter kan.

Steun uit meer dan 100 gemeenten
Binnen een week tijd is het gelukt om voor twaalf van de dertien amendementen voldoende steun te krijgen. In totaal hebben 169 individuele CDA-leden op de amendementen gestemd.  Gisteren zijn deze amendementen samen met de indieners en de ontvangen steunbetuigingen toegestuurd aan het partijbureau. De leden die het formulier hebben ingevuld kwamen uit meer dan 100 gemeenten. De meeste steun kwam van leden uit de gemeente Aalsmeer (9) gevolgd door gemeenten Den Haag en  Culemborg (beide 7), Huizen (6), Tilburg en Rotterdam (5).

Betrokken CDA-ers die hun steun gaven, ontvingen vandaag een mail met daarin het resultaat van de uitkomsten en een eindoverzicht van de amendementen.

Aanloop naar partij congres
Met elkaar kijken wij nu uit naar het digitale partijcongres op 11 en 12 december.

Tussen 23 november en 3 december zullen de ingediende amendementen besproken worden in de programmacommissie, het landelijk bestuur en de Verenigingsraad. Daarna worden ze, voorzien van een preadvies, op donderdag 3 december aan het einde van de middag op de landelijke website van het CDA geplaatst. Het verkiezingscongres zelf is deze keer digitaal en verspreid over twee dagen op 11 en 12 december. Op vrijdagmiddag 11 december worden de amendementen in deelsessies behandeld. Dan wordt er ook over gestemd. Op zaterdagochtend 12 december is de plenaire stemming over amendementen die worden doorgeschoven.

Wil jij erbij zijn om te zien hoe het verder afloopt met de amendementen van Midvoor? Noteer dan alvast die twee dagen in je agenda. Vanaf 3 december kun je je opgeven voor het verkiezingscongres. Vanuit CDA Midvoor zullen wij kijken wat er nog gedaan kan worden om tot een goede stemuitslag van de aangedragen amendementen te komen.

Meer informatie
>> Verkiezingscongres 11 en 12 december 2020 
>> Toelichting op de twaalf ingediende amendementen
>> Op de hoogte blijven en het netwerk CDA Midvoor steunen? Meld je dan gratis aan via dit aanmeldformulier.

Webinar: Hoe herstellen we het vertrouwen in de overheid

Op maandag 23 november spreekt niemand minder dan Pieter Omtzigt bij CDA Midvoor over het thema: ‘Hoe herstellen we het vertrouwen in de overheid?’ We zijn blij met co-referent Richard van Zwol, die als oud-secretaris generaal de hoogste ambtenaar was van de ministeries van BZK, Financiën en Algemene Zaken. Tegenwoordig is Richard Staatsraad bij de afdeling Advisering van de Raad van State en voorzitter van het Wetenschappelijk Instituut van het CDA.

Wat: Webinar ‘Hoe herstellen we het vertrouwen in de overheid?’

Wanneer: Maandag 23 november om 20:30 uur

Waar: Online in Microsoft Teams >  Link komt beschikbaar via mailing aan leden

Niet leden van CDA-Midvoor zullen zich eerst moeten aanmelden voor CDA-Midvoor.

Het webinar belooft interessant te worden: dagelijks zijn de verhoren van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag in het nieuws. Tegelijkertijd is er in de Tweede Kamer een Tijdelijke Commissie Uitvoeringsorganisaties aan de slag. Er is veel kritiek op de Belastingdienst, het UWV en het CBR en de ministeries van Sociale Zaken en Financiën.

Wie zijn verantwoordelijk voor de geconstateerde misstanden?

 • Is het de schuld van de ambtenaren die zonder tegenspraak en zonder mededogen voor het lot van de individuele burger, wettelijke maatregelen uitvoeren?
 • Is het te wijten aan een rijksoverheid die heel makkelijk allerlei taken over de heg kiepert naar de gemeenten, inclusief een grote bezuiniging zoals bij de jeugdzorg is gebeurd.
 • Zijn het de Kamerleden zelf, die met hun wensenlijstjes zorgen voor onuitvoerbare wetgeving? Zijn Kamerleden überhaupt nog wel bezig met het echte wetgevingswerk of ligt hun focus meer op incidenten waarmee ze in de media kunnen scoren?
 • Waar ligt de verantwoordelijkheid van burgers? Onze democratie leidt steeds meer een armetierige bestaan met politieke partijen die steeds minder leden hebben.

Ook relevant is de vraag wie er nu het meeste baat heeft met het zo publiekelijk de betrouwbaarheid van overheid en politiek in twijfel te trekken? Cijfers leren dat Nederland zich, samen met Scandinavische landen, bevindt op de hoogste treden van de vertrouwensladders (CBS, StatLine, 2019a). Dat geldt ook voor het vertrouwen in overheid en politiek. Moet het CDA meedoen in de klaagzang over de falende overheid en of doen wij daarmee de politiek en zijn vertegenwoordigers tekort?