Category

Nieuws

Veel betrokkenheid bij ingediende amendementen leden Midvoor

De oproep om door leden, actief binnen CDA Midvoor, voorgestelde wijzigingen op het concept verkiezingsprogramma ‘Zorg voor Elkaar’ te steunen heeft mogen rekenen op een grote belangstelling onder CDA-leden. Het CDA heeft in de basis al een mooi verkiezingsprogramma. Samen met Midvoor leden is gekeken waar dit nog beter kan.

Steun uit meer dan 100 gemeenten
Binnen een week tijd is het gelukt om voor twaalf van de dertien amendementen voldoende steun te krijgen. In totaal hebben 169 individuele CDA-leden op de amendementen gestemd.  Gisteren zijn deze amendementen samen met de indieners en de ontvangen steunbetuigingen toegestuurd aan het partijbureau. De leden die het formulier hebben ingevuld kwamen uit meer dan 100 gemeenten. De meeste steun kwam van leden uit de gemeente Aalsmeer (9) gevolgd door gemeenten Den Haag en  Culemborg (beide 7), Huizen (6), Tilburg en Rotterdam (5).

Betrokken CDA-ers die hun steun gaven, ontvingen vandaag een mail met daarin het resultaat van de uitkomsten en een eindoverzicht van de amendementen.

Aanloop naar partij congres
Met elkaar kijken wij nu uit naar het digitale partijcongres op 11 en 12 december.

Tussen 23 november en 3 december zullen de ingediende amendementen besproken worden in de programmacommissie, het landelijk bestuur en de Verenigingsraad. Daarna worden ze, voorzien van een preadvies, op donderdag 3 december aan het einde van de middag op de landelijke website van het CDA geplaatst. Het verkiezingscongres zelf is deze keer digitaal en verspreid over twee dagen op 11 en 12 december. Op vrijdagmiddag 11 december worden de amendementen in deelsessies behandeld. Dan wordt er ook over gestemd. Op zaterdagochtend 12 december is de plenaire stemming over amendementen die worden doorgeschoven.

Wil jij erbij zijn om te zien hoe het verder afloopt met de amendementen van Midvoor? Noteer dan alvast die twee dagen in je agenda. Vanaf 3 december kun je je opgeven voor het verkiezingscongres. Vanuit CDA Midvoor zullen wij kijken wat er nog gedaan kan worden om tot een goede stemuitslag van de aangedragen amendementen te komen.

Meer informatie
>> Verkiezingscongres 11 en 12 december 2020 
>> Toelichting op de twaalf ingediende amendementen
>> Op de hoogte blijven en het netwerk CDA Midvoor steunen? Meld je dan gratis aan via dit aanmeldformulier.

Webinar: Hoe herstellen we het vertrouwen in de overheid

Op maandag 23 november spreekt niemand minder dan Pieter Omtzigt bij CDA Midvoor over het thema: ‘Hoe herstellen we het vertrouwen in de overheid?’ We zijn blij met co-referent Richard van Zwol, die als oud-secretaris generaal de hoogste ambtenaar was van de ministeries van BZK, Financiën en Algemene Zaken. Tegenwoordig is Richard Staatsraad bij de afdeling Advisering van de Raad van State en voorzitter van het Wetenschappelijk Instituut van het CDA.

Wat: Webinar ‘Hoe herstellen we het vertrouwen in de overheid?’

Wanneer: Maandag 23 november om 20:30 uur

Waar: Online in Microsoft Teams >  Link komt beschikbaar via mailing aan leden

Niet leden van CDA-Midvoor zullen zich eerst moeten aanmelden voor CDA-Midvoor.

Het webinar belooft interessant te worden: dagelijks zijn de verhoren van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag in het nieuws. Tegelijkertijd is er in de Tweede Kamer een Tijdelijke Commissie Uitvoeringsorganisaties aan de slag. Er is veel kritiek op de Belastingdienst, het UWV en het CBR en de ministeries van Sociale Zaken en Financiën.

Wie zijn verantwoordelijk voor de geconstateerde misstanden?

  • Is het de schuld van de ambtenaren die zonder tegenspraak en zonder mededogen voor het lot van de individuele burger, wettelijke maatregelen uitvoeren?
  • Is het te wijten aan een rijksoverheid die heel makkelijk allerlei taken over de heg kiepert naar de gemeenten, inclusief een grote bezuiniging zoals bij de jeugdzorg is gebeurd.
  • Zijn het de Kamerleden zelf, die met hun wensenlijstjes zorgen voor onuitvoerbare wetgeving? Zijn Kamerleden überhaupt nog wel bezig met het echte wetgevingswerk of ligt hun focus meer op incidenten waarmee ze in de media kunnen scoren?
  • Waar ligt de verantwoordelijkheid van burgers? Onze democratie leidt steeds meer een armetierige bestaan met politieke partijen die steeds minder leden hebben.

Ook relevant is de vraag wie er nu het meeste baat heeft met het zo publiekelijk de betrouwbaarheid van overheid en politiek in twijfel te trekken? Cijfers leren dat Nederland zich, samen met Scandinavische landen, bevindt op de hoogste treden van de vertrouwensladders (CBS, StatLine, 2019a). Dat geldt ook voor het vertrouwen in overheid en politiek. Moet het CDA meedoen in de klaagzang over de falende overheid en of doen wij daarmee de politiek en zijn vertegenwoordigers tekort?

Leden CDA Midvoor bundelen reacties concept verkiezingsprogram

Om er voor zorgen dat de Christendemocratische boodschap maximaal doorklinkt in het definitieve verkiezingsprogramma, hebben leden vanuit CDA Midvoor voorstellen gedaan om het concept- verkiezingsprogramma ‘Zorg voor elkaar’ nog beter te maken. Met een vandaag verstuurde mailing naar de leden van CDA Midvoor zoeken deze CDA leden nu steun van 100 mede CDA-ers. Deze steun is nodig om als amendement formeel ingediend te worden.

CDA Midvoor kiest zelf geen positie. Het is de eigen persoonlijke afweging van de leden van CDA Midvoor of zij deze amendementen willen ondersteunen door hun naam er aan te verbinden. Door leden hierin te faciliteren wil CDA Midvoor vanuit de Christendemocratische uitgangspunten werk maken van een Waardegedreven politiek. Vanuit onze voorkeur voor een open democratisch proces willen wij mensen verbinden op inhoudelijke thema’s. Dit om zodoende bij te kunnen dragen op inhoudelijke standpuntbepaling binnen onze partij.

De voorgestelde verbeteringen op het concept verkiezingsprogramma en een toelichting van de indieners is hier te downloaden. Amendementen die voldoende steun krijgen zullen door de indieners op 23 november worden ingediend bij het partijbureau.

Ook CDA leden die (nog) geen lid zijn van CDA Midvoor hebben in principe de mogelijkheid om zich te verbinden aan één van de amendementen. Zij kunnen met opgave van mailadres, lidmaatschapsnummer, naam en woonplaats dit formulier ondertekenen.

Deze beweging binnen het CDA steunen?  Vul het daarvoor bedoelde aanmeldformulier CDA Midvoor in.

Download Aangedragen Amendementen en toelichting leden CDA Midvoor

 

Webinar: Wijze lessen voor een geslaagde politieke campagne

Tijdens het CDA Congres op zaterdag 12 december zal het CDA verkiezingsprogramma vastgesteld worden. Als beweging die waarde gedreven politiek binnen het CDA wil bevorderen, organiseert CDA Midvoor een tweede Webinar. In dit Webinar gaan wij in op de lessen die geleerd zijn uit de meeste recente verkiezingscampagnes van het CDA. Gastspreker deze avond is Alex Krijger. Alex heeft samen met een commissie de campagne van 2019 geëvalueerd en daarover een helder rapport ‘Nu kiezen – voor een brede volkspartij met lef en perspectief’ geschreven. Tijdens het webinar worden deelnemers meegenomen in zijn conclusies en aanbevelingen.

Wat: Wijze lessen voor een geslaagde politieke campagne
Tijd en datum: 22 oktober 20:00 – 21:30 uur
Waar: online (leden ontvangen een link naar de online bijeenkomst)
Aanleiding: het nieuwe verkiezingsprogramma

De CDA toekomstvisie Zij aan Zij – vormt samen met het evaluatierapport uit 2019 een goede basis voor zowel het verkiezingsprogramma als de opzet van de komende campagne. De uitkomst van het Webinar moet bouwstenen opleveren voor in te dienen amendementen op het verkiezingsprogramma. Met het webinar wil CDA Midvoor leren van de lessen uit het recente verleden en vooruit blikken vanuit onze Christendemocratische uitgangspunten.

Als CDA-lid deelnemen aan dit Webinar? Meld je dan eerst aan voor CDA-Midvoor via het aanmeldformulier.
Leden van het netwerk CDA Midvoor ontvangen voorafgaand het webinar een link.

Lees hier de opbrengsten van ons eerste webinar terug.

 

Drie waardevolle eigenschappen van een Christendemocraat

Wie op zoek is naar een origineel christendemocratisch verhaal, hoeft niet ver(der) te zoeken. De Belgische Sammy Mahdi nam tijdens de eerste activiteit van het netwerk-in-wording CDA Midvoor geen blad voor de mond en zette zijn visie op de christendemocratie uiteen. Partijprominent Paul Rupp en CDJA-voorzitter Hielke Onnink reageerden op deze visie. Conclusie: de christendemocratie leeft, maar kan nog beter naar buiten worden gebracht.

Mahdi startte de bijeenkomst door de deelnemers mee te nemen in de geschiedenis van de christendemocratie. Voor een herwaardering van kernwaarden moeten christendemocraten terug naar hun wortels, naar de 18e-eeuwse staatsman Edmund Burke, welke oog had voor tradities in een veranderende samenleving. Burke gaf tegenwicht aan de Franse Revolutie, probeerde de verandering goed te begeleiden en had extra oog voor de zwakkeren.

Een christendemocraat herken je volgens Mahdi snel in zijn denken en handelen: “een christendemocraat deelt de overtuiging dat een persoon verantwoordelijkheid draagt voor een ander persoon. Wij zijn met elkaar verantwoordelijk voor elkaar.” De christendemocraat is volgens Mahdi een combinatie van een idealist, een moralist en een realist: die wil streven naar het betere, bespreekbaar maakt wat goed en fout is, maar ook weet dat de samenleving niet maakbaar is.

We leven in een tijd van veel veranderingen. Ondanks de combinatie van deze drie eigenschappen weten wij ons als christendemocraten niet goed zichtbaar te maken op thema’s die ons beeld en perceptie van deze veranderingen bepalen. Mahdi noemt het voorbeeld van migratie; vertrek vanuit ideologie en wensbeeld (pijler 1), spreek elkaar aan op een onmenselijke situatie die voortduurt (pijler 2) en werk aan een werkbare oplossing voor alle partijen (pijler 3). Dit pleit volgens Mahdi voor een Europees spreidingsplan, waarin mensen worden omarmt en direct volwaardig worden gevraagd actief deel te nemen in de samenleving. Aan die deelname zijn voorwaarden gebonden: meedoen en meedenken zijn een voorwaarde voor een werkend migratiebeleid. Voor een Christendemocraat hoeft dat niet moeilijk te zijn. Tweeduizend jaar geleden leefde er al iemand die dat doorhad en ons liet inzien dat een vreemde die op zoek was naar onderdak niet per direct een crimineel was.

Cruciaal bij het positioneren rondom belangrijke thema’s is een heldere en eerlijke communicatie naar de eigen leden en de inwoners. Daar kan het CDA nog een verbeterslag maken. Keuzes rondom complexe en gevoelige onderwerpen zullen (beter) begrepen en gesteund worden door de achterban als deze goed aan hen goed uitgelegd: door leiderschap te tonen en duidelijk te zijn, schreef Merkel geschiedenis met ‘Wir schaffen das’. Bovendien voorkom je keuzes die gemaakt worden puur op basis van marketingonderzoek.

In zijn reflectie zei Paul Rupp dat het tijd is voor concrete actie: de verkiezingen komen eraan en ondertussen haken verschillende leden en kiezers af vanwege de rechts-conservatieve koers. Hij betoogde dat we een nieuw sociaal contract met de samenleving moeten afsluiten, waarbij meer oog moet zijn voor de maatschappelijke impact van bedrijven en organisaties. In het verlengde ligt het recent geschreven visiestuk van Onnink en het CDJA . Rupp zag een verbindende rol weggelegd voor CDA Midvoor binnen en buiten de partij. Woordvoerder Bart van Horck maakte dat concreet: hij riep de virtueel aanwezigen op om op te staan uit je stoel en van je laten horen. Samen maken wij het CDA weer sterker. Sterk vanuit haar eigen christendemocratische waarden.